ÚvodO společnostiKontaktZásady společnostiPořádání obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázekKomplexní zajištění inženýrské činnosti ve výstavběDůležité kontakty v sekciDokumenty společnostiReference společnostiKomplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Komplexní zajištění inženýrské činnosti ve výstavbě

Technický dozor investora (TDI) či stavebníka (TDS) nebo také objednatele stavebního díla (tzv. investora) zajišťuje v průběhu realizace stavby a po jejím dokončení výkon některých specifických činností spojených s kontrolou kvality prováděné stavby a to dodržení souladu stavby (díla) s příslušnými technologickými a pracovními postupy, projektovou dokumentací, ČSN EN, zákony a závaznými vyhláškami a v neposlední řadě soulad s uzavřenou smlouvou o dílo.

Specifické činnosti TDI spojené s kontrolou kvality při provádění stavby

Výkon TDI zahrnuje zejména zahrnuje zabezpečení aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace stavby, koordinaci prací a dodávek (příp. mezi přímými zhotoviteli), organizační zabezpečení povinností zhotovitele stavby při individuálním a komplexním vyzkoušení částí či celku díla a účast na těchto zkouškách.

Výkon TDI dále zahrnuje:

 

TDI při zabezpečování činností vždy postupuje s odbornou péčí. Svoji činnost uskutečňuje v souladu se zájmy investora a a podle jeho pokynů, zápisů a dohod oprávněných pracovníků a v souladu s vyjádřeními a rozhodnutími dotčených orgánů a  organizací.