ÚvodO společnostiKontaktZásady společnostiPořádání obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázekKomplexní zajištění inženýrské činnosti ve výstavběKomplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práciDůležité kontakty v sekciDokumenty společnostiReference společnosti

Komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

V roce 2006 byl přijat parlamentem České republiky zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen BOZP) . Od 1. 1. 2007 nabyl zákon účinnosti, a z jeho znění vyplývají další povinnosti a požadavky pro objednatele stavby (investora) a to posoudit rizika a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci pro samotnou stavbu a dále určit:

 

Povinnost zpracovat plán BOZP stanovuje § 15 odstavec 1 a 2 zákona č. 309/2006 , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zadavatel má povinnost zpracovat plán BOZP v těchto případech:

§ 15 odstavec (1) písmeno a),

kdy při realizaci celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den

§ 15 odstavec (1) písmeno b),

kdy při realizaci celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobou.

§ 15 odstavec (2),

budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem a jsou to:

Povinnost investora zajistit koordinátora BOZP ve fázi PŘÍPRAVY stavby

Vzniká-li požadavek z výše uvedeného na zhotovení plánu BOZP, je investor povinen zajistit spolupráci projektanta s koordinátorem BOZP a to už ve fázi přípravy stavby.

Povinnost investora zajistit koordinátora BOZP ve fázi REALIZACE stavby

Požadavky stanoví § 14 odstavec (1) zákona 309/2006 Sb.. Na základě výkladové praxe Státního úřadu inspekce práce a z praktických zkušeností, kdy na prováděné stavbě je většina prací přidružené stavební výroby realizována subdodavateli (elektroinstalace montáž výplní otvorů, plynoinstalace, hromosvody, montáž vzduchotechniky, atd.) se stavba realizovaná více zhotoviteli posuzuje podle skutečně zúčastněných zaměstnavatelů na staveništi, nikoliv s ohledem na počet zhotovitelů, se kterými investor uzavírá smlouvu.